Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Pravidla k soutěži stránky Hotel S-PORT Véska na sociální síti Facebook

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

Pořadatel soutěže IES Moravia Real, a.s. Ostružnická 325/6 779 00 Olomouc IČ: 26839881 DIČ: 26839881

Tato soutěž není organizována společností Facebook (www.facebook.com)

Termín a místo konání soutěže

Soutěž bude zahájena 14. 5. 2020 v 8:00 a ukončena 27. 5. 2020 v 20:00 na území České republiky, a to výhradně prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/HotelSPortVeska. Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv ukončit, či prodloužit.

Soutěžní mechanismus

Vyhlášení soutěže

Soutěž bude vyhlášena prostřednictvím Facebookové stránky https://www.facebook.com/HotelSPortVeska

Kdo se může zúčastnit

Účastníkem soutěže se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm nebo s adresou na území České republiky. Účast v soutěži je dobrovolná.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli soutěže, jakož i ke všem s ním spolupracujícím společnostem a agenturám, resp. též osoby takovým osobám blízké dle Občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba ze soutěže vyloučená podle kritérií v předchozí větě, výhra se nepředá. Takový účastník je ze soutěže vyloučen a výhru obdrží nejbližší následující účastník, který úspěšně splnil podmínky soutěže na získání výhry.

Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.

Zapojení soutěžícího

Pro zapojení do soutěže soutěžící musí:

V průběhu soutěže napsat pod soutěžní příspěvek svoji odpověď na soutěžní otázku.

Pro zvýšení šance na výhru soutěžící může:

  1. Sdílet soutěžní příspěvek do skupiny nebo na zeď (zařazení do slosování 2x – dvojnásobná šance na výhru)
  2. Označit uživatele, se kterém by si šel potenciální výhru užít (zařazení do slosování 2x – dvojnásobná šance na výhru)
  3. V případě splnění obou výše uvedeních bodů bude soutěžící zařazený do slosování 3x – trojnásobná šance na výhru.

Zapojením do soutěže uděluje soutěžící souhlas, aby v případě výhry bylo jeho jméno uvedeno na Facebookové stránce pořadatele.

Losování výherce Ze zapojených soutěžících vybere pořadatel soutěže 3 výherce na základě losování náhodného čísla (od-do, dle počtu účastníků). Všichni výherci obdrží poukaz na 1 hodiny této nové sportovní aktivity v areálu resortu Hotel S-PORT Véska. Výherce vylosuje zástupce resortu Hotel S-PORT Véska.

O výhrách v soutěži a celkovém pořadí účastníků rozhoduje konečně a bez možnosti odvolání pořadatel soutěže.

Vyloučení soutěžících Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěžní příspěvek, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoli po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo na vyloučení jakýchkoliv vulgárních komentářů.

Pořadatel soutěže neodpovídá za neúplný nebo jinak vadný soutěžní příspěvek mající za následek nemožnost jeho použití pro účely soutěže v souvislosti s technickými či jinými komplikacemi na straně soutěžícího.

Výhry V rámci soutěže budou výhercům předány následující ceny:

3x poukaz na 1 hodinu nové sportovní aktivity v areálu resortu Hotel S-PORT Véska pro skupinu 4 osob.

Předání výher Po skončení soutěže bude výherce kontaktován nejpozději do 14 dnů pověřeným pracovníkem resortu Hotel S-PORT Véska prostřednictvím účtu na Facebooku. Jména 3 výherců budou zároveň uveřejněna na Facebookové stránce https://www.facebook.com/HotelSPortVeska.

Výherce ztrácí nárok na výhru, pokud do 14 dnů od odeslání informační zprávy o výhře na tuto informaci nereaguje.

Odpovědnost pořadatele za průběh soutěže Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním a průběhem soutěže, a to včetně jejího přerušení, odložení, odvolání či úprav jejích pravidel. Pořadatel soutěže je oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit její pravidla, tj. i způsoby určení výherců, druhy výher, a ve výjimečných případech soutěž i zrušit. Pořadatel soutěže je současně oprávněn kdykoli v průběhu soutěže měnit druhy výher.

Oprávnění pořadatele zasahovat do průběhu soutěže zahrnuje i právo pořadatele nepřiznat soutěžícímu výhru v soutěži, bude-li mít pořadatel podezření, že soutěžící porušil či se pokusil obejít pravidla soutěže. V takových případech je pořadatel oprávněn soutěžícího vyloučit ze soutěže, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách náleží vždy pořadateli soutěže.

Výhru z této soutěže nelze převést na jiného soutěžícího nebo třetí osobu. Výhry nelze vymáhat soudní cestou. Výhry nelze vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.

Soutěžící uděluje pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na Facebookové stránce https://www.facebook.com/HotelSPortVeska

Ve Vésce, dne 13. 5. 2020

We offers

Book
(nebo na e-mailu recepce@s-port.cz)

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. More information. By using the site, you agree. I agree